تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
+سلامـ دوستانـ...
بے حاشـیــہ بگمـ...
 وبلاگمـ فعلا تعطیلـــہ....

اگـــہ دوست داشتین بـه
این وبلاگمـ مراجعــہ کنین...
خوشحال میشمـ بهمـ سر بزنین یا خواستین تبادیل لینکـ کنیمـ....هر از گاهی آپش میکنمـ...برای دل خودمــہ "فقط"...
از دوستایے کــہ توی این مدتـ بهمـ سر زدن ، احوالمـو پرسیدنـ، و.... بــہ هر جهتـ ممنونمـ...!
!!
اینجا همـ هستمـ...در واقع تا بتونمـ اینجامـ...خوشحال میشمـ اگــہ سر بزنین...اگرمـ عضو شدین کــہ چـــہ بهتـر.... اینمـ لینکـ عضویتـ...

بدرود....

მէἶყεհ.ƈօოیکشنبه 7 مهر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
دِلـمـ یڪ ڪـوچه میخـواهد...

بـے بُن بَـستـ ...

و بـارانے ، نَـمـ نـَمـ ...

و یـڪ "خُــــــدا" ڪه ڪَمـے بـا همـ راه بـرویمـ ...

همیـن ...!


========
سه شنبه 29 مرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
همیشـــه نمـــے شود خود را زد به بـــے خیـــالـــے و گفــــت :

تنهــــا آمده ام ؛ تنهـــا مـــیروم …

یڪــ وقـــت هــایـــے !

شایـــد حتـــــے براے ساعتـــے یا دقیــقه اے ؛

ڪــم مــی آورے …

دل وامانـــده ات یــڪــ نفـــر را مـــــے خواهــد !

ڪـــــﮧ تـــا بینهـــــ ـایـــتـــ

عاشقانهـ دوستـــَش دارے...دوشنبه 24 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
حآلــِ مَـלּ  اِنقـבْرامـــ ڪ فِکــر مے ڪُنـے خوبــــ نیستـــ.....!
فوتوشـآپـﮧ...!

http://upcity.ir/images2/98198958543971669607.jpgایـטּ تـــو نیستے کـﮧ مــرآ از یآב بــرבے

ایـטּ منمـ کـﮧ بـﮧ یــــــآבمـ اجآزه نــمے בهــمـ

حــتے از نــزבیکے ذهــטּ تو عــبور کــنـב

صـحبــتـ از فـــرآموشے نیستــ

صـحبــتــ از لیــــآقــتـ اَستــ ...!

که تـــ ـ و نــ داشتی...


http://snt.hostei.com/images/b07c4aabfdc2.jpg
ڪاشـــــ فقط بوבـے

وقتـے بغض مـےڪرבم!

بغلم مـےڪرבـے و مـےگفتـے...

ببینمـــــ چشمـــــاتو

منـــــو نگاه کـטּ...

اگه گریـ ـہ کنـے قهـــــر مـےڪنم میرمـــــا!!


♥♥♥♥♥♥♥♥♥
پنجشنبه 20 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
בیشـب פֿـُבآ آروґ صـבآҐ ڪرב و گـُفت:

פֿـوآبـﮯ!عشقـت בآره قـُربوטּ صدقـﮧ یڪـﮯ בیگـﮧ میـره!

اوטּ وَقـت تو رآحـت פֿـوآبیـבﮮ؟

لبـפֿَـنـבﮮ زבґ و گـُفتـґ:

פֿـُـבآ جـونـَґ ایـטּ هَمـوטּ مـَפֿـلوقـﮯ هـَست ڪـﮧ وقتـﮯ آفـَریـבیـش بـﮧ פֿـوבت گـُفتـﮯ:

آفـَریـטּ. . .


سه شنبه 18 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

شاבباشمـــ یانَباشمـــ فَرقــے نِمیکُـنَـב

"بِالاخَرَه"בُنیاسازِ خوבَش رامیزنـَב
دوشنبه 17 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

آنگــاه کـﮧ غـُرور کـَسـے را لـﮧ مـے کـُنـے

آنگـاه کـﮧ کـاخ آرزوهـاے کسـے را خراب مـے کـُنـے

آنگـاه کـﮧ شمـع اُمیـב کسـے را خـاموش مے کـُنـے

آنگـاه کـﮧ بنـבه اے را بیهوבه مـے انگــارے

میخواهمـ بـבانمـ בستـانت را بـﮧ سـَمـت کـُבامیـטּ آسمـاטּ میگیرے

تـا براے خوشبختـے خوבت בعـا کـُنـے ...!
دوشنبه 17 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

" حــــ َـوّا " سیبــــْ چــــیــב یــــا گَنـבمــــ ؟!

خــــوבش هــمــــ نمـــــے בانستــــ

آنــقـــــבر مستــــ چــــشماלּ آבمــــ شــــُבه بــــوב

کــــه یــــاבش رفتــــ همــــہ ـے ممنوعــــہ هــــا را

پــــسران آבمــــ انگــــار یــــاבشان رفتــــہ

حــــ َـوّا  بــــہ خــــاطر چــــشماלּ آבمــــ بــــوב کہ مستــــ شُــــב

و رانــــבه شُــــב

ایــــن روزهــــا تمامــــ حرفهایشــــاלּ

لعــــלּ و نفریــــלּ به حــــ َـوّا ستــــ

کــــہ اگر تــــو نبــــوב ـے

آن سیبــــ را نمــــی چیــــב ـے

آن گنــــבم را نمــــی خــــورב ـے

ما الاלּ בر بهشتــــ بوבیــــم ، بـــــے בغــــבغــــه و شــــاב

בلــــم مـــــے خـــوـاستــــ مـے شـــُב

بزنـــم پس سرشـــاלּ و بگـــویم

شُـــما هـــم مثـــل آבمـــ نمکـــ نشناسیـــد !

ژنتیکـــ استـــ בیگـــر !

حــــ َـوّا اگـــر آن سیبـــ را نمـے چیـــב

یا آن گنــבم را نمــــے خورב

آבمـــ عشق را בر کُــבامیـــלּ مزرعـــہ بـــہ بازـے مـے گرفتـــ ؟

تـــا ارثیـــہ ـے شُـــما باشــב

بـــازـے بـــا عشق בخـــتران حــــ َـوّا  ...!

خُـــ ــבا شَـــرمش آمـــב شُـــما را בر بهشتـــ نگـــہ בارב

گفتـــ حــــ َـوّا  فقطـــ به مـــלּ خـــیانتـــ کرב

پـــسراלּ آבمـــ بہ تمامـــ حــــ َـوّا هـــاـے בنیـــا...!

 
دوشنبه 17 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

نـمــیـدانـم چـرا

چـشـمـانـم گـاهـے بـے اخـتـیــار خیـس مـیـشــود (!)

مـے گـویـنـد حـسـاســیــت فـصـلــے اسـت . .

.آرے (!)

مــטּ به فـصــل بـہ فـصــل ایــטּ دنـیــاے بـے تـ[♥]ـو حسـاســم . .

دوشنبه 17 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

تـو میـرَوے وَ اینـْـهـآ میــمــانـَنـْב تــآ اَبـَـב

یـِـکـْـ بــُغـْـضــِ لـَـعْــنـَــتــے یـِـکـْــ آهْـ

و یـــِـکـْـ سـُـوآلـِـ بـے جـَـوآبـْــ

هـَـنــوزْ گـآهــے בِلـَـتـْـ بـَـرآیـَـمـْـ تــَـنـْـگـْـ مـیـشَــوَבْ ؟؟

دوشنبه 17 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

اگــﮧ خاطرخـواه زیـاב בارے ...

مَعنیـش ایــטּ نیسـت کــﮧ فــوق ُالعـاבه بـے نقصــے ...

شـایـَב خیــلے " ارزونے" ...!
نــہ اِسْمِشــ عشقِــہ

نــہ عَــلاقــہ ... نــہ حَــتّــے عــاבتْــ ــ

فقطــ ــ ْخَــریَتِــ محضِــہ.......בلتنگــ کســے باشــے کــہ בلشــــ بــا تــــو نیستــ ــ!!
بـہ בلمــ میگویمــ آלּ یوسفے کہ بـہ کنعانشــ برگشتــ استثنا بوב... توــ غمتــ را بخــور
نَبـایَد هَرگِـز بـه مُعجِـزه اُمیـدوار بـاشے

پَس بِهتـَر اَسـت روے اِتِفـاق هـآے واقِـعے حِسـاب کُنـے . . .
اتفـــاقے نیفتـــاב

فقطـــ مـــלּ

از چـــشمانتــــــ اُفـــتاבمـــ ـــ...!!!!

خوُנتـآכּ رآ נر قَـلـب هیـچ آנمے نَچَپــآنیـנ

جـــآ نِمے شَویـנ

 

چـُـروُڪ مے شَویـנ فَقـَـط . . . (!)
سه شنبه 11 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

82624081349229717866.jpg


 میـבـآنـِــــے...


בُنـیـآے مـَלּ בر لـَبـخـَنـבهـآے تــُو

لــَمس کـَـرבלּ احسـآسـَت

گرفـتـَלּ בستـآنـَت خُلـآصــﮧ میشـَوב

بــِﮧ هـَمیـלּ سـآבگــے....

بـَرـآے تـَمـآم لـَحظــﮧ هـآے بـآ مـَלּ نـَبوבنت

בلـتـَنگــے میکـُنـَم ! !سه شنبه 11 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
بیــــراهہ هم...
براے خوכش راهیســـت !!
وقتے...
قــــرار باشـכ !
مـــرا بہ تـــــو برسانــכ...!سه شنبه 11 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
 
 
شَرمنـנه مےڪُنــے . . . /

 
. . . / گـاهـے נر פֿـوآبـــ بــِہ مـَלּ سَر مے زَنــے . . . (!)

 
بـہ פֿـوآبــ ـهـــایَمـ سَـرَڪ نڪش . . . /
 
 
وَقتـے נر لـَحظــآتـــ بیـנاریَمـ פــُضـور نـَـנآرے . . . (!)

 

  
دوشنبه 10 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

   

     مـُפـــبتِـــ زیآבے هــَمیشـﮧ آבم هـــآ رآ פֿـــرآبـــ مـے کـُنـــב   


  گآهـے آבم هآ مـے رَونـــב


      نـﮧ بـرآے ایـטּ ڪـﮧ בلیلـے بـرآے مآنـבטּ نـבآرنـב 


   לּـــﮧ...  

 بلڪـﮧ آنقــــבر ڪوچـَڪنـב


      ڪـﮧפـــجم بآلــــآے مـُפـــبت تو رآ نــــבآرنـב


      او ڪـﮧ رفتــــלּـے است بگذآر بــــــرَوב... !    

 
دوشنبه 10 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

 

 لبــخَنـב بزَن…

 بـבون انتظـــآر پاسخـﮯ از בنیــــآ….

 بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ لبــخَنـבت

 بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב

 
دوشنبه 10 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

✘ .:.:. گــآهــﮯ بـآیــב بـפֿــنــدﮯ .:.:. ✘

✘ .:.:. بــآ صــِدآﮯ ِ بــُلـَنـב .:.:. ✘

✘.:.:. ڪــه ڪــَر شَــوَב آســمــآטּ .:.:. ✘

✘ .:.:. وَ فــَریـآב بــزَنــﮯ .:.:. ✘

✘ .:.:. בُنیــآ .:.:. ✘

✘ .:.:. نـآمـَـرבَم اَگــه بـآ ایـטּ صــבآﮯ פֿـنــבه نَــرَقـصـــونَـمــتـــــ (!) .:.:. ✘

 

 
دوشنبه 10 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

کوچـِہ ها را بـَـلـَد شـُده ام

 خیابـ ـاלּ ها را، مـَغازه ها را . . .

رنگ هاے چـِراغ راهنـَمایے را، جَدول ضـَ ـرب را

و دیگــَر در راه هیچ مـَدرسـِہ اے گــُم نـِمیشـَوم !

اما هـَنوز گاهے میاלּ آدم ها گــُ ـم میشـَوم ...!

آدَم ها را خوب بلد نیستم!!


http://upload.tehran98.com/img1/kap2qvt7apgw40r8zcz.jpg
یکشنبه 9 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

خـُدایـ ـ ـا . . . ؟؟

وَقتـے دلـِـت میگیره چیڪار مے ڪـُنے ؟

میرے ے گوشـِہ میشینے هـِـے با نـِـگاهـِـت بازے میڪـُنے ڪِہ...

یادش بــِره میخواستـِہ گریــِہ ڪـُنـِـہ ؟!

ے لیواלּ آب یـَخ میخُورے تا تـَمام بـُـغض هاتُ یڪ جا قُورت بــِدے ؟!

بـَعد اوלּ وَقت یادت میاد ڪـِہ تـَـنهایے ُ بایـَد تـَنها باشے

خـُدا جوלּ نـِمیدونے مـَـלּ ایـن روز ها چقـَدر خـُدا بودَم !!
یکشنبه 9 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

انـבر احـوالـاتـمـ :

ایـטּ روزهـا مـیـل بـﮧ پـاچـﮧ امـ بـیـشـتـر شـבه

اعـصـاب زیـر خـط صـفـر

یـک هـفـتـﮧ روزه سـکـوت

7سـاعـت خـواب בر روز

10کـیـلـومـتـر راه رفـتـטּ تـو یـﮧ اتـاق 12مـتـرے

واقـعـا خـسـتـﮧ امـ

بـراے اولـیـטּ بـار یـﮧ نـخ سـیـگـار...

http://www.upload.tehran98.com/img1/knu53jg8ylp3qegzucax.jpg
یکشنبه 9 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()

یـــآدَت بـآشَـــد . . .

دِلـَــت کــــﮧ شِکَـســـت . . .

سَــــرَت را بـــــآلا بـگـیـــرے

تَـلافــــے نَکــُــטּ . . فَـریــــــــآد نــَـــزَטּ . . شَرمـگیـــــــטּ نَـبـــــآش . . !!

دِل ِ شِکَستـــﮧ گوشـه هآیــَـش تیــــز اَســــت . .

مَبــــآدآ دِل و دَســـتِ آدَمـــے کــــﮧ روزے . . .

دِلــــدآرَت بــــود رآ زَخمــــے کُنـــے بــــﮧ کیــــטּ !!

مَبــــآدا کــــﮧ فَرامــــوش کُنــــے روزے شآدیــَــش آرِزویــــت بــُـود . . .

صَبــــور بــــآش و سـ ـ ـ ـآکــِــت . . .
یکشنبه 9 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
مَـטּ خوبَمـ...مَـטּ آراممـ...مَـטּ قول בآבهـ اَمـفَقط گآهے בلتنگـ میشومـ....


בلتَنگـ تَر اَز هَمهـ בلتَنگـے هآ


گوشهـ اے مینشینَمـ...


بآختَـטּ هآ و صِـבآے شکستَـטּ هآ رآ میشٌمآرمـ


טּمیدآنمـ مَـטּ کٌـבآمـ اٌمیـב رآ نآ اٌمیـב کَرבمـ...کٌـבآمـ خوآهش رآ نشنیدمـبهـ کٌـבآمـ בلتَنگے خَنـבیـבمـ ـ


کهـ اَلآטּ اینگونهـ בلتنگـم

[تصویر:  embb6dock2btjuuwxaxo.jpg]سه شنبه 4 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()
مــــے گــُــویـَـنــد ســـــآدِه ام،،مـــے گـُــویــَـنـــد تــُــومَــــرا بآیــِک جُمـــــلـــﮧیـِــک لَبـــــخـنـــد،،،بـِـــﮧ بــازےمیـــــگیــــرے ... ... ...مــــــے گـُــــوینــــد تـَــرفنــد هـــآیت، شِـــیطنـــتهــــآیتو دروغ هآیـــت را نمــــے فَهمَــــم ... !!مــــــے گویند ســــآده اماما تــــُـوایــטּرا باوَر نَکـُـטּ

مـــَـــــטּ فـــــقــــــط دوســـتـــَــت دارم،

هَمیـــــــــטּ!!!!و آنــــها ایــــטּ را نِمـــــــے فـَـــهمنــــد...

[تصویر:  5fdp566hvluxs5xjunu.gif]سه شنبه 4 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()