تبلیغات
ღ しѺ√乇ღمــیــگــن زלּ ضـــعـــیـــفـــ ه !!

جــــــالــــبـــــﮧ ...

בرב ِ مـــاهــــیــــانـــ ـهــ مـــیـــڪـــشـــﮧ
،

בرב ِ زفــــــــافــــ ـــ مـــیـــڪـــشـــﮧ ،

בرב ِ زایــــــمــــ ــان مـــیـــڪـــشـــﮧ ،

בرב ِ כּــــابـــــرابـــ ــرے جـــنـــωــــیـــتـــ ـے مـــیـــڪـــشـــﮧ

اونـــوقـــت ضـــــعـــــیــــفــــﮧ هـــґ פֿــــطـــاب مـــیـــشـــه !!!!!

ڪـــدوґ مــــَـ ــرבے تـــحـــمـــُــل ِ چـــنـــیـــن دردایــــی رو داره

کــهـ قــــَـــوے لـــقـــب گـــرفـــتـــه ؟؟!!


زלּ قـــــــــویــــتــــریــ ـــن مـــوجـــود ِ خـــلـــقـــتـــﮧ . . .

+
شنبه 25 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()