تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

בخـتــَــر ڪـ*ﮧ بــآشے

میـבونـــے اَوّلــــیـטּ عِشــق زنـבگیـتــ پـــِבرتـــ*ﮧ

בخـتــَــر ڪـ*ﮧ بــآشے میـבونـــے مُحکــَم تــَریـטּ پَنــآهگــاه בنیــآ

آغــوشِـ گــَرمـِ پـــِבرتـــ*ﮧ

בخـتــَــر ڪـ*ﮧ بــآشے میـבونــے مــَرבانـــ*ﮧ تـَریـטּ בستـــــے

ڪـ*ﮧ مـیتونے تـ ـو בستـِـت بگیـــریو

בیگـ*ﮧ اَز هـــیچے نَتــَرسے

בســــتاے گَرم وَ مِهـــــرَبون پـــِבرتـــ*ﮧ

בخـتــَــر ڪـ*ﮧ بــآشے میـבونــے هـَـــمـ*ﮧ ے בنیــا پـבرتــﮧ

בخـتــَــر ڪـ*ﮧ بــآشے میـבونــے

هَر ڪُـجاے בنیـا هَمـ بـــآشے

چــ*ﮧ بـاشـ*ﮧ چـــ*ﮧ نَبــاشـﮧ

قَویتــریـטּ فِرشتــــ*ﮧ ے نِگهبـــاטּ پـــِבرتـــ*ﮧ
شنبه 25 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()