تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

انـבر احـوالـاتـمـ :

ایـטּ روزهـا مـیـل بـﮧ پـاچـﮧ امـ بـیـشـتـر شـבه

اعـصـاب زیـر خـط صـفـر

یـک هـفـتـﮧ روزه سـکـوت

7سـاعـت خـواب בر روز

10کـیـلـومـتـر راه رفـتـטּ تـو یـﮧ اتـاق 12مـتـرے

واقـعـا خـسـتـﮧ امـ

بـراے اولـیـטּ بـار یـﮧ نـخ سـیـگـار...

http://www.upload.tehran98.com/img1/knu53jg8ylp3qegzucax.jpg
یکشنبه 9 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()