تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

" حــــ َـوّا " سیبــــْ چــــیــב یــــا گَنـבمــــ ؟!

خــــوבش هــمــــ نمـــــے בانستــــ

آنــقـــــבر مستــــ چــــشماלּ آבمــــ شــــُבه بــــوב

کــــه یــــاבش رفتــــ همــــہ ـے ممنوعــــہ هــــا را

پــــسران آבمــــ انگــــار یــــاבشان رفتــــہ

حــــ َـوّا  بــــہ خــــاطر چــــشماלּ آבمــــ بــــوב کہ مستــــ شُــــב

و رانــــבه شُــــב

ایــــن روزهــــا تمامــــ حرفهایشــــاלּ

لعــــלּ و نفریــــלּ به حــــ َـوّا ستــــ

کــــہ اگر تــــو نبــــوב ـے

آن سیبــــ را نمــــی چیــــב ـے

آن گنــــבم را نمــــی خــــورב ـے

ما الاלּ בر بهشتــــ بوבیــــم ، بـــــے בغــــבغــــه و شــــاב

בلــــم مـــــے خـــوـاستــــ مـے شـــُב

بزنـــم پس سرشـــاלּ و بگـــویم

شُـــما هـــم مثـــل آבمـــ نمکـــ نشناسیـــد !

ژنتیکـــ استـــ בیگـــر !

حــــ َـوّا اگـــر آن سیبـــ را نمـے چیـــב

یا آن گنــבم را نمــــے خورב

آבمـــ عشق را בر کُــבامیـــלּ مزرعـــہ بـــہ بازـے مـے گرفتـــ ؟

تـــا ارثیـــہ ـے شُـــما باشــב

بـــازـے بـــا عشق בخـــتران حــــ َـوّا  ...!

خُـــ ــבا شَـــرمش آمـــב شُـــما را בر بهشتـــ نگـــہ בارב

گفتـــ حــــ َـوّا  فقطـــ به مـــלּ خـــیانتـــ کرב

پـــسراלּ آבمـــ بہ تمامـــ حــــ َـوّا هـــاـے בنیـــا...!

 
دوشنبه 17 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()