تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ

آنگــاه کـﮧ غـُرور کـَسـے را لـﮧ مـے کـُنـے

آنگـاه کـﮧ کـاخ آرزوهـاے کسـے را خراب مـے کـُنـے

آنگـاه کـﮧ شمـع اُمیـב کسـے را خـاموش مے کـُنـے

آنگـاه کـﮧ بنـבه اے را بیهوבه مـے انگــارے

میخواهمـ بـבانمـ בستـانت را بـﮧ سـَمـت کـُבامیـטּ آسمـاטּ میگیرے

تـا براے خوشبختـے خوבت בعـا کـُنـے ...!
دوشنبه 17 تیر 1392 | نَظَـ❤ـرات ()