تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
×لیــاقَتــ میــ خواهَــد واژهـِـ " مــا " شدنــ ...
لیاقَتــ میــ خواهَــد "شَریـــک " شدنــ
تــو خوشــ باشــ بهـ هَمینــ "با هَــمـ " بودَنــ هایــِ امروزَتــ
مَنـ خوشَــمـ بهــِ خلوتــ تنهاییــ امــ
تــو بِخنــد بهِـ امــروز… منــ میخَندمــ بهــِ فَرداهایتــــ×جمعه 17 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()