تبلیغات
ღ しѺ√乇ღ
لَبخـنــבْ ڪـِﮧ مے زنـمــْ


בَر בُنیـآے ڪـوבڪـآنـﮧ פֿـوבتآטּْ فڪـر مے ڪُـنیـב؛
בَرבے نیسـﭞْ ...
زَجرے نیسـﭞ ...
غَــمے نیسـﭞ ...
اَمــآ ...

.

بـآ هَـر لَبخـنــבْ روحَـمــْ زَخـمــْ بـَر مے בآرבْ ..

قـَﮧ قَـﮧ ڪـِﮧ مےْ زَنـمــْ בْلمــْ ضَجـﮧ مےْ زنـבْ ...

ایـטּْ آَسـﭞْ حڪآیـﭞ ِ ڪَسےْ ڪـﮧ


بـآ خَنـבه هآیشْ בُنیـآیےْ رآ مےْ خنـבانـב!ْ

جمعه 17 خرداد 1392 | نَظَـ❤ـرات ()